فرهنگ برق

interactive processing

پردازش محاوره ای ، پردازش بر هم کنشی نوعی پردازش رایانه ای که به کاربر امکان اصلاح عملیات را در حین مشاهده ی نتایج در نقاط بحرانی می دهد .

فرهنگ جامع

interactive processing

پردازش فعل و انفعالىکامپيوتر : پردازش محاوره اى