فرهنگ کامپیوتر

Interactive graphics system

سیستم گرافیکی محاوره‌ای

فرهنگ جامع

interactive graphics system

کامپيوتر : سيستم گرافيکى محاوره اى