تعاملی

تعاملی

فعل و انفعالي .

داراي تاثير بر يکديگر . بين هم کار کننده

محاوره اى ،متقابلکامپيوتر : فعل و انفعالىروانشناسى : تعاملى

فرهنگ لغات عمومي
دارای تاثیر بر یکدیگر،بین هم کار کننده
فرهنگ لغات رايانه
[محاورهای ، فعل و انفعالی ، تعاملی] عملکرد متقابل و گفتگویی شکل، مانند وقتی که کاربر سوال یا فرمانی را وارد کرده و سیستم نیز بلافاصله پاسخ میدهد. میکروکامپیوترها، دستگاههای محاوره ای (فعل و انفعالی) هستند و این ویژگی آنهاست که باعث سهولت استفاده آنها میگردد.
فرهنگ لغات روانشناسي
تعاملی
فرهنگ لغات علوم سياسي
ارتباطی

مهندسی کامپیوتر:
aix (= advanced interactive executive)
ای آی اکس

used especially of drugs or muscles that work together so the total effect is greater than the sum of the two (or more)(a)

Synonyms: interactive synergistic

Antonyms: antagonistic incompatible

capable of acting on or influencing each other(a)

Synonyms: interactional interactive

Similar: mutual reciprocal