متقابلا اثر کردن ، فعل و انفعال داخلي داشتن.متقابلا عمل کردن .

متقابلا اثر کردن ،فعل و انفعال داخلى داشتن

act together or towards others or with others(v)

Synonyms: interact

Hyponyms: affiliate assemble associate assort collude combine communicate condescend connect consort conspire control do by fall all over foregather forgather gather get in touch handle have intercommunicate interfere interpose intervene invite keep in line manipulate marginalise marginalize meet patronise patronize pay for philander reach out relate socialise socialize step in touch base transact treat womanise womanize

Hypernyms: act move

Examples: He should interact more with his colleagues

Interact may refer to:

 • InterAct, a U.S. public safety software company founded in 1975
 • interACT, trade name of Advocates for Informed Choice
 • Subsidiaries of U.S. software and consulting company Advanced Computer Techniques:
  • Inter-ACT
  • Inter-Act
  • InterACT
 • InterACT Disability Arts Festival, a three-day New Zealand event begun in 2011
 • Interact Home Computer, a briefly-extant 1979 U.S. personal computer
 • Interact Incorporated, a U.S. telecommunications company founded in 1981
 • InterAct Theatre Company, a U.S. organization based in Philadelphia, founded in 1988
 • InterAct, a subsidiary of Recoton that owned the GameShark brand for a while
 • Rotary Interact, a service club for youths that is part of Rotary International