فرهنگ جامع

inter sectoral planning

بازرگانى : برنامه ريزى بين بخشى