ميان چيزهاي ديگر ، ميان اشخاص ديگر .

ميان چيزهاي ديگر . ميان اشخاص ديگر

ميان چيزهاى ديگر،ميان اشخاص ديگر

among other things(r)

Synonyms: inter alia

Examples: the committee recommended, inter alia, that he be promoted

واژه های نزدیک