در خاک نهادن ،مدفون ساختن ،در قبر نهادن ،زير خاک پوشاندن

place in a grave or tomb(v)

Synonyms: bury entomb inhume inter lay to rest

Hypernyms: lay put down repose

Examples: Stalin was buried behind the Kremlin wall on Red Square The pharaohs were entombed in the pyramids My grandfather was laid to rest last Sunday

Inter may refer to:

فرهنگ دارویی

اینترفرون بتا 1ب-شفا 9/6میلیون واحد تزریقی

موارد مصرف: آملوديپين براي كنترل آنژين كلاسيك، درمان پرفشاری خون و كنترل آنژين وازواسپاستيك يا آنژين ناپايدار مصرف میشود. آملودیپین بصورت ترکیبی بال سایر داروهای موثر در بیماری های قلبی-عروقی دریک قرص واحد نیز در بازار داروئی وجود دارد. به بخش اشکال داروئی مراجعه شود.
هشدار: اندازهگيري فشار خون، ثبت نوار قلبي و اندازهگيري ضربان قلب در طول مصرف اين دارو ضروري است.
عوارض: اندازهگيري فشار خون، ثبت نوار قلبي و اندازهگيري ضربان قلب در طول مصرف اين دارو ضروري است.
تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان داروهاي كاهنده پتاسيم خون با اين دارو، اثرات كاهنده فشار خون ممكن است تشديد شود. هنگام مصرف پروكائينآميد يا كينيدين همراه با اين دارو، بايد احتياط نمود، زيرا هر دو گروه از داروها، داراي اثرات اينوتروپيك منفي هستند. فراهميزيستي اين دارو در صورت مصرف همزمان با ريفامپين ممكن است كاهش يابد.
نکات: 1- اين دارو زیادی فشار خون را درمان نمیکند، بلكه آن را كنترل مينمايد. لذا مصرف آن ممكن است به مدت طولاني ضروري باشد. 2- نبض بيمار بايد كنترل شود و در صورتيكه كمتر از 50 بار در دقيقه باشد، به پزشك مراجعه شود.

فرهنگ دارویی

لیشمانین

موارد مصرف: آملوديپين براي كنترل آنژين كلاسيك، درمان پرفشاری خون و كنترل آنژين وازواسپاستيك يا آنژين ناپايدار مصرف میشود. آملودیپین بصورت ترکیبی بال سایر داروهای موثر در بیماری های قلبی-عروقی دریک قرص واحد نیز در بازار داروئی وجود دارد. به بخش اشکال داروئی مراجعه شود.
هشدار: اندازهگيري فشار خون، ثبت نوار قلبي و اندازهگيري ضربان قلب در طول مصرف اين دارو ضروري است.
عوارض: اندازهگيري فشار خون، ثبت نوار قلبي و اندازهگيري ضربان قلب در طول مصرف اين دارو ضروري است.
تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان داروهاي كاهنده پتاسيم خون با اين دارو، اثرات كاهنده فشار خون ممكن است تشديد شود. هنگام مصرف پروكائينآميد يا كينيدين همراه با اين دارو، بايد احتياط نمود، زيرا هر دو گروه از داروها، داراي اثرات اينوتروپيك منفي هستند. فراهميزيستي اين دارو در صورت مصرف همزمان با ريفامپين ممكن است كاهش يابد.
نکات: 1- اين دارو زیادی فشار خون را درمان نمیکند، بلكه آن را كنترل مينمايد. لذا مصرف آن ممكن است به مدت طولاني ضروري باشد. 2- نبض بيمار بايد كنترل شود و در صورتيكه كمتر از 50 بار در دقيقه باشد، به پزشك مراجعه شود.