هدف، قصد ، انتها، پدیده جمع شدن کناره های زخم در موقع ترمیم (به ... نیز مراجعه فرمایید )

قصد ، منظور ، خيال ، غرض ، مفهوم ، سگال.

قصد . منظور . خيال . غر­ . مفهوم . سگال

اراده ،عمد،نيت ،قصد،منظور،خيال ،غرض ،مفهوم ،سگالقانون ـ فقه : نيت ،تعمدروانشناسى : قصدبازرگانى : تمايلعلوم نظامى : قصد و منظور

an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions(n)

Synonyms: aim design intent intention purpose

Hyponyms: cross-purpose final cause idea mind sake view will

Hypernyms: end goal

Examples: his intent was to provide a new translation good intentions are not enough it was created with the conscious aim of answering immediate needs he made no secret of his designs

(usually plural) the goal with respect to a marriage proposal(n)

Synonyms: intention

Hypernyms: end goal

Examples: his intentions are entirely honorable

an act of intending; a volition that you intend to carry out(n)

Synonyms: intention

Hypernyms: volition willing

Examples: my intention changed once I saw her

Intentions are mental states in which the agent commits themselves to a course of action. Having the plan to visit the zoo tomorrow is an example of an intention. The action plan is the content of the intention while the commitment is the attitude towards this content. Other mental states can have action plans as their content, as when one admires a plan, but differ from intentions since they do not involve a practical commitment to realizing this plan. Successful intentions bring about the intended course of action while unsuccessful intentions fail to do so. Intentions, like many other mental states, have intentionality: they represent possible states of affairs.