قصد ، نیت

نيت ، قصد ، مرام ، مفاد ، معني ، منظور ، مصمم.

نيت . قصد . مرام . مفاد . معني . منظور . مصمم

قصد و نيت ،دقيق ،نيت ،قصد،مرام ،مفاد،معنى ،منظور،مصممقانون ـ فقه : نيت ،قصدروانشناسى : نيتعلوم نظامى : موشکاف

an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions(n)

Synonyms: aim design intent intention purpose

Hyponyms: cross-purpose final cause idea mind sake view will

Hypernyms: end goal

Examples: his intent was to provide a new translation good intentions are not enough it was created with the conscious aim of answering immediate needs he made no secret of his designs

giving or marked by complete attention to(a)

Synonyms: absorbed captive engrossed enwrapped intent wrapped

Examples: that engrossed look or rapt delight then wrapped in dreams so intent on this fantastic...narrative that she hardly stirred rapt with wonder wrapped in thought

Similar: attentive

the intended meaning of a communication(n)

Synonyms: intent purport spirit

Hypernyms: import meaning significance signification