فرهنگ جامع

intensive cultivation

زراعت عمقىقانون ـ فقه : اضافه کردن مقدار توليد از طريق افزايش عامل کار يا سرمايه بدون اينکه سطح زير کشت زياد شود