فرهنگ تربیت بدنی

intensive bombardment

بمباراني که بيک نقطه متمرکز يل متوجه باشد

فرهنگ جامع

intensive bombardment

بمبارانى که بيک نقطه متمرکز يل متوجه باشد