فرهنگ جامع

intensity of rain fall

عمران : شدت بارندگى که باميليمتردرساعت مشخص ميشود