فرهنگ برق

intensifier electrode

الکترود تشدید کننده الکترودی که سرعت الکترونهای یک باریکه ی منحرف شده را در انتهای مسیر افزایش می دهد .

فرهنگ جامع

intensifier electrode

الکترونيک : الکترد شتابده ثانوى