شدت دهنده

علوم مهندسى : تشديدکننده

فرهنگ لغات عمومي
سخت کردن،شدید کردن،زیتاد کردن،شدید شدن،سخت شدن،پرقوت کردن
فرهنگ لغات الکترونيک
تقویت‌کننده
فرهنگ لغات مکانيک
تشدیدکننده
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
تشدیدکننده
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
تشدیدکننده
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
حساس کن
فرهنگ لغات علوم پايه
تشدیدکننده

عمومی :
cascade image intensifier
تقویت کننده روشنی عکس یا شفافیت آن

a modifier that has little meaning except to intensify the meaning it modifies(n)

Synonyms: intensifier intensive

Hypernyms: modifier qualifier

Examples: `up' in `finished up' is an intensifier `honestly' in `I honestly don't know' is an intensifier

In linguistics, an intensifier is a lexical category for a modifier that makes no contribution to the propositional meaning of a clause but serves to enhance and give additional emotional context to the word it modifies. Intensifiers are grammatical expletives, specifically expletive attributives, because they function as semantically vacuous filler. Characteristically, English draws intensifiers from a class of words called degree modifiers, words that quantify the idea they modify. More specifically, they derive from a group of words called adverbs of degree, also known as degree adverbs. When used grammatically as intensifiers, these words cease to be degree adverbs, because they no longer quantify the idea they modify; instead, they emphasize it emotionally. By contrast, the words moderately, slightly, and barely are degree adverbs, but not intensifiers. The other hallmark of prototypical intensifiers is that they are adverbs which lack the primary characteristic of adverbs: the ability to modify verbs. Intensifiers modify exclusively adjectives and adverbs, but this rule is insufficient to classify intensifiers, since there exist other words commonly classified as adverbs that never modify verbs but are not intensifiers, e.g. questionably.

واژه های نزدیک