معنى ،مفهوم

فرهنگ لغات عمومي
معنی،مفهوم،اهنگ،قصد
فرهنگ لغات حقوق و فقه
مقصود