زياده رو ، بي اعتدال ، افراط کار ، افراطي .

زياده رو . بي اعتدال . افراط کار . افراطي

زياده رو،بى اعتدال ،افراط کار،افراطى

فرهنگ لغات عمومي
زیاده رو،بی اعتدال،افراط کار،مفرط،بی جلو،نامعتدل،مغشوش،شدید
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
نامتعادل
فرهنگ لغات حسابداري
نامتعادل

عمومی :
intemperate zone
منطقه غیر معتدل یرد یا بسیار گرم

(of weather or climate) not mild; subject to extremes(a)

Synonyms: intemperate

Examples: an intemperate climate intemperate zones

Antonyms: temperate

excessive in behavior(a)

Synonyms: intemperate

Examples: intemperate rage

Antonyms: temperate

Similar: big heavy

given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors(a)

Synonyms: hard heavy intemperate

Examples: a hard drinker

Similar: indulgent

واژه های نزدیک