بى ناموس نشده ،دست نخورده ،پاک ،پالوده

فرهنگ لغات عمومي
بی ناموس نشده،دست نخورده،پاک،پالوده