بطور مفهوم . واضحا . چنانکه بتوان دريافت . بطور قابل درک

بطور مفهوم ،واضحا،چنانکه بتوان دريافت ،بطور قابل درک

فرهنگ لغات عمومي
بطور مفهوم،واضحا،چنانکه بتوان دریافت،بطور قابل درک

in an intelligible manner(r)

Synonyms: clearly intelligibly understandably

Examples: the foreigner spoke to us quite intelligibly

Antonyms: unintelligibly ununderstandably

واژه های نزدیک