گروه روشن فکران و دانشمندان

فرهنگ جامع

intelligentzia

گروه روشن فکران و دانشمندان

فرهنگ جامع

intelligentzia

فرهنگ لغات عمومي
گروه روشن فکران و دانشمندان

واژه های نزدیک