فرهنگ تربیت بدنی

intelligence department

اداره اطلاعات . اداره اي که وظيفه اش جمع اوري اطلاعات است

فرهنگ جامع

intelligence department

اداره اطلاعات ،اداره اى که وظيفه اش جمع اورى اطلاعات است