معنا.بطور معنوي .بطور عقلاني .ذهنا.هوشمندانه .ازروي هوش .خردمندانه

فرهنگ جامع

intellectually

خردمندانه ،معنا`،بطور عقلانى

فرهنگ جامع

intellectually

فرهنگ لغات عمومي
معنا،بطور معنوی،بطور عقلانی،ذهنا،هوشمندانه،ازروی هوش،خردمندانه

in an intellectual manner(r)

Synonyms: intellectually

Examples: intellectually gifted children intellectually influenced

واژه های نزدیک