عقلاني کردن ، بصورت فکري در آوردن.

عقلاني کردن . بصورت فکري در اوردن

فرهنگ جامع

intellectualize

عقلانى کردن ،بصورت فکرى در اوردن

فرهنگ جامع

intellectualize

فرهنگ لغات عمومي
تعقل کردن،فکر کردن،معنوی کردن،بصورت معنوی یا عقلانی دراوردن