کسکيه اهميت بسيار بقوه تعقل ميدهدو انرامطلقاسرچشمه دانش ميداند

فرهنگ جامع

intellectualist

کسکيه اهميت بسيار بقوه تعقل ميدهدو انرامطلقاسرچشمه دانش ميداند

فرهنگ جامع

intellectualist

فرهنگ لغات عمومي
کسکیه اهمیت بسیار بقوه تعقل میدهدو انرامطلقاسرچشمه دانش میداند