فرهنگ جامع

intellectual class

بازرگانى : طبقه روشنگر