عقلاني . ذهني . فکري . خردمند . روشنفکر

عقلى ،عقلانى ،ذهنى ،فکرى ،خردمند،روشنفکرروانشناسى : روشنفکر

فرهنگ لغات عمومي
عقلانی،ذهنی،فکری،معنوی،خردمند،نامحسوس،هوشمند،مردم بافکر
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
روشنفکر
فرهنگ لغات حقوق و فقه
نامحسوس
فرهنگ لغات روانشناسي
روشنفکر
فرهنگ لغات علوم سياسي
عقلانی
فرهنگ لغات فلسفه
اندیشمند ، دانشور ، هوشمند، معنوی ، عقلی ، ذهنی
فرهنگ لغات حسابداري
روشنفکر
فرهنگ لغات تربيت بدني
هوشی، بزرگسالی عقلی

فلسفه:
intellectual (the)
امر فکری

a person who uses the mind creatively(n)

Synonyms: intellect intellectual

Hyponyms: alchemist anomalist aphorist bel esprit bookman brain brainiac clever clogs clever dick creative thinker decipherer decoder doubter egghead einstein exponent expositor expounder genius highbrow idealogue illusionist mastermind mentor mind sceptic scholar scholarly person seer skeptic specifier student subjectivist synthesiser synthesist synthesizer theoretician theoriser theorist theorizer thinker visionary wise man wonderer

Hypernyms: individual mortal person somebody someone soul

of or associated with or requiring the use of the mind(a)

Synonyms: intellectual noetic rational

Examples: intellectual problems the triumph of the rational over the animal side of man

Similar: mental

appealing to or using the intellect(a)

Synonyms: intellectual

Examples: satire is an intellectual weapon intellectual workers engaged in creative literary or artistic or scientific labor has tremendous intellectual sympathy for oppressed people coldly intellectual sort of the intellectual type intellectual literature

Antonyms: nonintellectual

Similar: good highbrow highbrowed rational reflective serious sophisticated

involving intelligence rather than emotions or instinct(a)

Synonyms: cerebral intellectual

Examples: a cerebral approach to the problem cerebral drama

Antonyms: emotional

An intellectual is a person who engages in critical thinking, research, and reflection about the reality of society, and who proposes solutions for the normative problems of society. Coming from the world of culture, either as a creator or as a mediator, the intellectual participates in politics, either to defend a concrete proposition or to denounce an injustice, usually by either rejecting or producing or extending an ideology, and by defending a system of values.