هوشي . عقلي . عقلاني . باهوش

هوشى ،عقلى

فرهنگ لغات عمومي
هوشی،عقلی،عقلانی،باهوش

واژه های نزدیک