شعور، هوش، فهم ، ادراک

عقل

هوش . فهم . قوه درک . عقل . خرد . سابقه

هوش ،فهم ،قوه درک ،عقل ،خرد،سابقهروانشناسى : نيروى عقلانى

فرهنگ لغات عمومي
هوش،فهم،قوه درک،قوه ادارک،عقل،خرد،قوه تعقل مردم خردمندوباهوش
فرهنگ لغات پزشکي
شعور . هوش . فهم ، ادراک
فرهنگ لغات روانشناسي
نیروی عقلانی
فرهنگ لغات علوم سياسي
عقل
فرهنگ لغات فلسفه
عقل ، ذهن ، هوش ، قوای ذهنی

فلسفه:
acquired intellect
عقل مستفاد
حقوق :
agent intellect
عقل فعال
فلسفه:
archetypal intellect
عقل به معنی طباع اصلی
فلسفه:
celibacy of intellect
تجرد عقل
فلسفه:
conceptual intellect
مفکره

knowledge and intellectual ability(n)

Synonyms: intellect mind

Hypernyms: intelligence

Examples: he reads to improve his mind he has a keen intellect

the capacity for rational thought or inference or discrimination(n)

Synonyms: intellect reason understanding

Hypernyms: faculty mental faculty module

Examples: we are told that man is endowed with reason and capable of distinguishing good from evil

a person who uses the mind creatively(n)

Synonyms: intellect intellectual

Hyponyms: alchemist anomalist aphorist bel esprit bookman brain brainiac clever clogs clever dick creative thinker decipherer decoder doubter egghead einstein exponent expositor expounder genius highbrow idealogue illusionist mastermind mentor mind sceptic scholar scholarly person seer skeptic specifier student subjectivist synthesiser synthesist synthesizer theoretician theoriser theorist theorizer thinker visionary wise man wonderer

Hypernyms: individual mortal person somebody someone soul

In the study of the human mind, intellect refers to, describes, and identifies the ability of the human mind to reach correct conclusions about what is true and what is false in reality; and how to solve problems. Derived from the Ancient Greek philosophy term nous, intellect derived from the Latin intelligere, from which derives the term intelligence in the French and English languages. The discussion of intellect is in two areas of knowledge that concern the relation between intelligence and intellect.

  • In classical philosophy and in medieval philosophy the intellect (nous) is the subject of the question: How do people know things? In Late Antiquity and in the Middle Ages, the intellect was the conceptual means of reconciling the religious faith of monotheism with the facts of philosophy and science about Nature, a reconciliation that would make the intellect the conduit between the human soul, and the divine intellect of the cosmos. In the Late Middle Ages, philosophers developed the distinction that intelligence is in two modes passive intellect and active intellect.
  • In psychology and in neuroscience, the controversial Theory of Multiple Intelligences applies the terms intelligence (emotion) and intellect (mind) to describe how people understand the world and reality.