فرهنگ جامع

intellctual right

قانون ـ فقه : حق معنوى