فرهنگ جامع

intel 80386 sx

کامپيوتر : ريزپردازنده386 SX ¹8