فرهنگ جامع

intel 80278/intel 80387

کامپيوتر : کمک پردازنده هاى278 ¹387, 8¹8