پوششی ، مربوط به پوشش طبیعی بدن

پوششي . پوستي . جلدي

فرهنگ جامع

integumentary

پوششى ،پوستى ،جلدى

فرهنگ جامع

integumentary

فرهنگ لغات عمومي
پوششی،پوستی،جلدی
فرهنگ لغات پزشکي
پوششی ، مربوط به پوشش طبیعی بدن

تربیت بدنی:
integumentary system
دستگاه پوشش (پوست)

of or relating to the integument(a)

Synonyms: integumental integumentary

واژه های نزدیک