فرهنگ برق

integrating filter

پالایه ی آنتگرال گیر فیلترای که در صورت اعمال پالسهای ولتاژ متوالی به آن ، مرتباً روی خازن خروجی بار انبار می کند .

فرهنگ جامع

integrating filter

الکترونيک : صافى جمع کننده