فرهنگ جامع

integrated defense

پدافند هوايى توامعلوم نظامى : پدافند از مناطق توام دفاعى