فرهنگ جامع

integrate circuit transistor

ترانزيستور در مدار مجتمععلوم مهندسى : ترانزيستور مجتمع