فرهنگ جامع

integrate circuit tester

دستگاه ازمايش اى سىعلوم مهندسى : تستر اى سى