تمام کردن ، کامل کردن ، درست کردن ، يکي کردن ، تابعه اوليه چيزي را گرفتن،اختلاط.

جمع کردن ،انتگرال گرفتن ،يکپارچه کردن ،گنجاندن ،در شکم چيزى جا دادن ،تمام کردن ،کامل کردن ،درست کردن ،يکى کردن ،تابعه اوليه چيزى را گرفتن ،اختلاطعلوم مهندسى : انتگرال گيرىکامپيوتر : مجتمع کردنشيمى : انتگرال گرفتنعلوم نظامى : توام کردن

فرهنگ لغات عمومي
تمام کردن،کامل کردن،درست کردن،یکی کردن،جمله کردن،تابع اولیه
فرهنگ لغات رايانه
مجتمع کردن
فرهنگ لغات الکترونيک
یکپارچه کردن
فرهنگ لغات مکانيک
انتگرال گرفتن
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
انتگرال گرفتن
فرهنگ لغات مديريت
تلفیق کردن
فرهنگ لغات حقوق و فقه
تلفیق کردن
فرهنگ لغات علوم سياسي
تلفیق کردن
فرهنگ لغات فلسفه
یکپارچه کردن
فرهنگ لغات علوم پايه
انتگرال گرفتن

عمومی :
integrate circuit
مدار مجتمع ، آی سی

make into a whole or make part of a whole(v)

Synonyms: incorporate integrate

Hyponyms: build in fold re-incorporate reintegrate

Hypernyms: combine compound

Examples: She incorporated his suggestions into her proposal

Antonyms: disintegrate

open (a place) to members of all races and ethnic groups(v)

Synonyms: desegregate integrate mix

Examples: This school is completely desegregated

Antonyms: segregate

become one; become integrated(v)

Synonyms: integrate

Hyponyms: lysogenize merge unify unite

Hypernyms: change state turn

Examples: The students at this school integrate immediately, despite their different backgrounds

calculate the integral of; calculate by integration(v)

Synonyms: integrate

Hypernyms: calculate cipher compute cypher figure reckon work out

Antonyms: differentiate