فرهنگ حسابداری

integer programming

برنامه ريزي عدد صحيح

فرهنگ مکانیک

Integer Programming

برنامه‌ريزي عدد صحيح

فرهنگ جامع

integer programming

کامپيوتر : برنامه سازى صحيحبازرگانى : برنامه ريزى عدد صحيح