فرهنگ جامع

integer basic

کامپيوتر : نوعى زبان BASIC که مى تواند تمام اعداد را مورد پردازش قرار دهد