عدد صحیح

عددِ صحیح

عدد درست ، عدد صحيح ، عدد تام ، چيز درست.عدد صحيح .

عدد درست . عدد صحيح . عدد تام . چيز درست

عدد کامل ،عدد درست ،عدد صحيح ،عدد تام ،چيز درستعلوم مهندسى : عدد صحيحکامپيوتر : عدد صحيحعمران : عدد صحيح

فرهنگ لغات عمومي
عدد درست،عدد صحیح،عدد تام،چیز درست
فرهنگ لغات رايانه
[عدد صحیح] یک عدد کامل مثل ‎3 ، ‎ 50 یا ‎ 764 که در زبانهای برنامه نویسی برای شمارش یا عدد گذاری مورد استفاده قرار میگیرد، به عنوان مثال، برای روزهای یک سال (‎1-365)، یا ساعات یک روز (‎0-23). در زبان ‎ C ، عبارت نمونه (‎for integer) ‎ int که قبل از نام یک متغیر میآید، نشان میدهد که متغیر مزبور از نوع عدد صحیح است. اعداد صحیح میتوانند علامت منفی یا مثبت داشته باشند و همچنین بسته به تعداد بایتهایی از حافظه که برای ذخیره آنها اختصاص داده میشود، میتوانند بلند یا کوتاه باشند. اعداد صحیح کوتاه ، محدوده کوچکتری از اعداد (مثلا ‎-32,768 تا ‎32,767) را نسبت به اعداد صحیح بلند (مثلا ‎ -2,147,483,648 تا ‎2,147,483,647) شامل میشوند. از آنجایی که برای ارائه اعداد صحیح از بیتهای کمتری استفاده میشود،محاسبات مربوط به آن همیشه سریعتر از اعداد با نماد علمی صورت میگیرد. نیز نگاه کنید به ‎floating-point ‎. notation
فرهنگ لغات الکترونيک
عدد کامل
فرهنگ لغات عمران و معماري
عدد صحیح
فرهنگ لغات مکانيک
عدد صحیح
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
عدد صحیح
فرهنگ لغات حسابداري
عدد صحیح
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
عدد درست
فرهنگ لغات علوم پايه
عددصحیح

مهندسی کامپیوتر:
algebraic integer
عدد صحیح جبری
علوم پایه:
algebraic integer
عدد صحیح جبری

any of the natural numbers (positive or negative) or zero(n)

Synonyms: integer whole number

Hyponyms: characteristic common multiple digit divisor double digit factor figure large integer modulus population

Hypernyms: number

Examples: an integer is a number that is not a fraction

An integer is the number zero (0), a positive natural number or a negative integer with a minus sign. The negative numbers are the additive inverses of the corresponding positive numbers. In the language of mathematics, the set of integers is often denoted by the boldface Z or blackboard bold .