لمس ناپذير، (مج.) بغرنج ، درک نکردني ، مال غير عيني ، نا هويدا.

لمس ناپذير. مج. بغرنج. درک نکردني.مال غير عيني.نا هويدا

نامرئى ،غيرعينى ،لمس ناپذير،(مج ).بغرنج ،درک نکردنى ،مال غير عينى ،نا هويدابازرگانى : ناملموس

فرهنگ لغات عمومي
لمس ناپذیر،نامحسوس،نرم،بغرنج،درک نکردنی،غیر عینی
فرهنگ لغات بازرگاني و تجارت
ناملموس
فرهنگ لغات حقوق و فقه
نامحسوس
فرهنگ لغات دامپزشکي
رشته ای
فرهنگ لغات فلسفه
نامرئی ، نامحسوس ، غیرقابل لمس
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
غیرقابل لمس

مدیریت :
asset, intangible
دارایی نامشهود

assets that are saleable though not material or physical(n)

Synonyms: intangible intangible asset

Hyponyms: good will goodwill

Hypernyms: assets

(of especially business assets) not having physical substance or intrinsic productive value(a)

Synonyms: intangible

Examples: intangible assets such as good will

Antonyms: tangible

incapable of being perceived by the senses especially the sense of touch(a)

Synonyms: impalpable intangible

Examples: the intangible constituent of energy

Antonyms: tangible touchable

hard to pin down or identify(a)

Synonyms: intangible

Examples: an intangible feeling of impending disaster

Similar: unidentifiable

lacking substance or reality; incapable of being touched or seen(a)

Synonyms: intangible nonphysical

Examples: that intangible thing--the soul

Similar: immaterial nonmaterial