فرهنگ جامع

intake pressure

علوم مهندسى : فشار ورودى