منطقه آبگیر

منطقه تغذیه

منطقه آبگیر

معمارى : منطقه ابگير