آبگیر

جای گیری، واردات ، آنچه بصورت خوراکی یا از راه غیر خوراکی وارد می شود، معمولا از روی مقدار مانند مقدار مایع یا مقدار کالری بیان می شود

آبگیر

مقدار جذب چيزي به درون ، فرا گرفتگي. نيروي بکار رفته(درماشين)، نيروي جذب شده ،مک ،مکيدن، تنفس ، فريب ، حقه ، مدخل آبگيري (در لوله)،مقدار آب يا گازي که با لوله گرفته و جذب ميشود،جاي آبگيري،

مدخل ابگيري در لوله .مقدار اب يا گازي که بالوله گرفته و جذب ميشود. جاي ابگيري.نيروي بکاررفته درماشين .نيروي جذب شده.مک.مکيدن.تنفس .فريب.حقه.مقدار جذب چيزي به درون.فرا گرفتگي

ورودى ،پذيرش ،مدخل ابگيرى( در لوله)،مقدار اب يا گازى که با لوله گرفته و جذب ميشود،جاى ابگيرى ،نيروى بکار رفته(درماشين)،نيروى جذب شده ،مک ،مکيدن ،تنفس ،فريب ،حقه ،مقدار جذب چيزى به درون ،فرا گرفتگىعلوم مهندسى : مجراى مکش يا تنفسعمران : دهانه ابگيرمعمارى : ابگيرروانشناسى : خوراک

فرهنگ لغات عمومي
جای ابگیر،تنگ شدگی،باریک شدگی،هواکش،زمین احیا شده،نیروی بکاربرده
فرهنگ لغات الکترونيک
مدخل
فرهنگ لغات عمران و معماري
دهانۀ آبگیر
فرهنگ لغات مکانيک
ورودی
فرهنگ لغات حقوق و فقه
کلاهبردار
فرهنگ لغات دامپزشکي
مصرف کردن
فرهنگ لغات پزشکي
جای گییری ، واردات ، آنچه بصورت خوراکی یا از راه غیر خوراکی وارد میشود . معمولا از روی مقدرا مانند مقدار مایع یا مقدار کالری بیان میشود
فرهنگ لغات روانشناسي
خوراک
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
نفوذ

عمومی :
air intake
سوپاپ هوا ، مدخل هوا
برق قدرت و مخابرات:
air intake
ورود هوا
مهندسی عمران و معماری:
air intake
ورود هوا
مهندسی مکانیک:
air intake
مدخل هوا
برق قدرت و مخابرات:
air intake silencer
صداگیر مکش هوا
تربیت بدنی:
caloric intake
انرژی دریافتی
زیست شناسی:
calorie intake
جذب کالری
زیست شناسی:
calorie intake
جذب کالری

the process of taking food into the body through the mouth (as by eating)(n)

Synonyms: consumption ingestion intake uptake

Hyponyms: deglutition drink drinking eating feeding imbibing imbibition suck sucking suction swallow

Hypernyms: activity bodily function bodily process body process

an opening through which fluid is admitted to a tube or container(n)

Synonyms: inlet intake

Hyponyms: air horn siamese siamese connection

Hypernyms: opening

the act of inhaling; the drawing in of air (or other gases) as in breathing(n)

Synonyms: aspiration breathing in inhalation inspiration intake

Hyponyms: drag gasp pant puff pull

Hypernyms: breath

PartMeronyms: breathing external respiration respiration ventilation

PartMeronyms: breathing external respiration respiration ventilation

PartMeronyms: breathing external respiration respiration ventilation

An intake is an opening, structure or system through which a fluid is admitted to a space or machine as a consequence of a pressure differential between the outside and the inside. The pressure difference may be generated on the inside by a mechanism, or on the outside by ram pressure or hydrostatic pressure. Flow rate through the intake depends on pressure difference, fluid properties, and intake geometry.