قنداق کردن ،پيچيدن

فرهنگ لغات عمومي
قنداق کردن،پیچیدن