غير مستعد ، تائيد ناپذير ، غير حساس ، غير آماده ، غير مجهز.

غير مستعد. تاييد ناپذير. غير حساس . غير اماده . غيرمجهز

فرهنگ جامع

insusceptible

غيرمحسوس ،تاثيرناپذير،غير مستعد،تاييد ناپذير،غير حساس ،غير اماده ،غير مجهزعلوم مهندسى : نامستعد

فرهنگ جامع

insusceptible

فرهنگ لغات عمومي
نامستعد،تاثرناپذیر،غیر حساس
فرهنگ لغات مکانيک
تاثیرناپذیر

not susceptible to(a)

Synonyms: insusceptible unsusceptible

Antonyms: susceptible

Similar: immune immunised immunized immunogenic incapable resistant unpersuadable unresponsive unsuasible vaccinated