شورش

(insurgence)تمرد ، قيام ، شورش ، طغيان ، ياغي گري .

insurgence تمرد . قيام . شورش . طغيان . ياغي گري

)insurgence(تمرد،قيام ،شورش ،طغيان ،ياغى گرىقانون ـ فقه : شورشعلوم نظامى : تمرد

فرهنگ لغات عمومي
طغیان،شورش،یاغی گری،تمرد
فرهنگ لغات حقوق و فقه
شورش

عمومی :
counter insurgency
ضد شورش

an organized rebellion aimed at overthrowing a constituted government through the use of subversion and armed conflict(n)

Synonyms: insurgence insurgency

Hypernyms: insurrection rebellion revolt rising uprising

An insurgency is a violent, armed rebellion against authority waged by small, lightly armed bands who practice guerrilla warfare from primarily rural base areas. The key descriptive feature of insurgency is its asymmetric nature: small irregular forces face a large, well-equipped, regular military force state adversary. Due to this asymmetry, insurgents avoid large-scale direct battles, opting instead to blend in with the civilian population where they gradually expand territorial control and military forces. Insurgency frequently hinges on control of and collaboration with local populations.