فرهنگ جامع

insured value

بازرگانى : ارزش بيمه شده