فرهنگ جامع

insured, policy holder

بازرگانى : بيمه شده