بیمه گزار ، بیمه شده

بیمه‌شده

کسي که زندگي و دارائي‌اش بيمه شده باشد ، بيمه شونده .

کسي که زندگي و دارايي اش بيمه شده باشد. بيمه شونده

بيمه گذار،بيمه شده( با)the ،کسى که زندگى و دارايى اش بيمه شده باشد،بيمه شوندهقانون ـ فقه : بيمه شدهبازرگانى : بيمه گذار

فرهنگ لغات عمومي
بیمه گذار
فرهنگ لغات بازرگاني و تجارت
بیمه گذار
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
بیمه گذار
فرهنگ لغات حقوق و فقه
بیمه شده
فرهنگ لغات علوم سياسي
بیمه‌گزار
فرهنگ لغات حسابداري
بیمه گذار

حقوق :
chief obligation of the insured consists in the payment of the premium
تعهد اصلی بیمه گذار عبارت است از پرداخت حق بیمه

a person whose interests are protected by an insurance policy; a person who contracts for an insurance policy that indemnifies him against loss of property or life or health etc.(n)

Synonyms: insured insured person

Hypernyms: individual mortal person somebody someone soul

covered by insurance(a)

Synonyms: insured

Examples: an insured risk all members of the film cast and crew are insured

Antonyms: uninsured

Similar: insurable

واژه های نزدیک