بيمه گذار . کسيکه بسمه نامه بنام او صادر ميشود

بيمه گذار

فرهنگ لغات عمومي
بیمه گذار،کسیکه بسمه نامه بنام او صادر میشود
فرهنگ لغات حقوق و فقه
بیمه گذار